Zażalenie na umorzenie lub odmowę wszczęcia dochodzenia

Gdy nie zgadzamy się z postanowieniem prokuratora o zakończeniu postępowania przygotowawczego, możemy złożyć zażalenie. Prawo to przysługuje stronie, zatem pokrzywdzonemu bądź podejrzanemu.

Na jakie postanowienia możemy się zażalić?

Zakończenie postępowania przygotowawczego następuje poprzez wydanie postanowienia o umorzeniu śledztwa, odmowie jego wszczęcia, zawieszenia postępowania, czy też skierowanie do sądu akt oskarżenia, wniosku o warunkowe umorzenie postępowania, bądź wniosku w trybie art. 324 o przeprowadzenie obserwacji psychiatrycznej. Na wszystkie te decyzje, poza tymi kierowanymi do Sądu, można złożyć zażalenie.

Kto może złożyć zażalenie?

Zażalenie może złożyć strona, a więc pokrzywdzony bądź podejrzany. Uprawnienie to przysługuje także pełnomocnikom i przedstawicielom stron. I tak przykładowo w sprawie o przestępstwo z art. 209 kk, tj. niealimentacji na rzecz małoletniego, osobą pokrzywdzoną jest dziecko. Zażalenie może zostać zatem złożone przez jego przedstawiciela, którym najczęściej jest któryś z rodziców. Prokurator wydając postanowienie, jest zobowiązany do pisemnego pouczenia o możliwości odwołania się od decyzji.

Termin

Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od otrzymania postanowienia. Jest to termin zawity, który może zostać przywrócony tylko w wyjątkowych przypadkach (szerzej o terminach zawitych – w osobnym artykule).

Przykład:

Prokurator wydał postanowienie o umorzeniu śledztwa w dniu 12 kwietnia 2012r. Tadeusz odebrał to pismo 17 kwietnia 2012r. Zatem zażalenie powinno zostać złożone najpóźniej w dniu 24 kwietnia 2012. albo na biurze podawczym prokuratury, albo wysłać pocztą, bowiem liczy się data stempla pocztowego.

Gdzie należy złożyć zażalenie?

Zażalenie, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, wnosi się do sądu właściwego do rozpoznania sprawy, za pośrednictwem prokuratora. Zatem adresatem zażalenia będzie sąd, ale trzeba je skierować do prokuratury, której decyzję kwestionujemy. Jeżeli pomylimy się i zażalenie złożymy w innej jednostce prokuratury albo do sądu, bądź na Policji, wówczas ten organ zobowiązany jest do przekazania zażalenia właściwej prokuraturze. Termin wpływu zażalenia będzie liczony od momentu złożenia go do omyłkowej jednostki.

Jak sporządzić zażalenie?

Zażalenie powinno spełniać wszelkie wymogi pisma procesowego. Należy zatem wskazać:

 • swoje imię i nazwisko
 • nazwę organu, na decyzję którego wnosimy zażalenie i przedmiot zażalenia, np. zażalenie na postanowienie Prokuratora Rejonowego w Rybniku z dnia 12 kwietnia 2012r.;
 • sygnaturę sprawy
 • uzasadnienie

W uzasadnieniu należy przytoczyć okoliczności, z którymi się nie zgadzamy, dowody, które prokurator przeoczył, a które naszym zdaniem mają istotne znaczenie dla sprawy. Nie trzeba się posługiwać językiem prawniczym, czy powoływać podstawy prawnej, ale zwięźle opisać nasze wątpliwości własnymi słowami.

Co dalej dzieje się z zażaleniem?

Po wpłynięciu do jednostki, prokurator bada, czy został zachowany termin do jego wniesienia oraz czy zostało złożone przez osobę, która miała do tego prawo. W razie nie spełnienia tych wymogów, prokurator wydaje zarządzenie o odmowie przyjęcia zażalenia. Jeżeli te wymogi zostaną spełnione, a prokurator nie widzi podstaw do podjęcia postępowania na nowo, kieruje akta sprawy do Sądu. Sąd albo utrzymuje decyzję w mocy, albo uchyla zaskarżone postanowienie i wskazuje prokuratorowi, jakie czynności powinien jeszcze wykonać.

Tagi: , , , , , , , , , , , ,
Ilość komentarzy: 3 - dołącz do dyskusji!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 • joanna pisze:

  Co w sytuacji,gdy sąd utrzyma postanowienie prokuratora o umorzeniu dochodzenia w mocy? czy istnieją inne środki zaskarżenia? Sybsydiarny akt oskarżenia?

  • Prawnik-Radzi.pl K.K. pisze:

   Dokładnie – subsydiarny akt oskarżenia. Pouczenie o tym prawie powinno się znaleźć w postanowieniu o umorzeniu dochodzenia.

 • Zbyszek pisze:

  Mam pytanie: załóżmy, że prokurator wydał decyzję o umorzeniu postępowania. Złożone zostało zażalenie, prokurator uznał zasadność i wznowił postępowanie, po czym… ponownie je umorzył. Jakie są kroki w takiej sytuacji? Czy składa się ponownie zażalenie do właściwego sądu, czy też w tej sytuacji pozostaje tylko subsydiarny akt oskarżenia?

 •